Nieuws

Vacature SWV Kop van Noord Holland PO - deadline 14 november 2017
Ons samenwerkingsverband (PO) zoekt een coordinator. Een echte 'spin in het web' die de kunst verstaat om mensen en organisaties vanuit een gemeenschappelijke visie en waarden te verbinden. Een doelgerichte en koersvaste netwerkleider die op basis van
een ruim en stevig bestuurlijk mandaat anderen kan mobiliseren om samen - kleine en
grote - stappen te zetten naar de realisatie van gedeelde ambities.
Lees hier verder.


Meest bevlogen overheidspersoneel werkt in het po
Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten neemt toe. Dat zijn enkele arbeidsmarktgegevens uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017. De atlas geeft een samenhangend beeld van de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt in het po.

 

Vacature SWV Kop van Noord Holland VO - deadline 30 oktober 2017
Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is per DIRECT! op zoek naar een assistent-begeleider ondersteuningspunt voor 1.0 FTE op de OSP locatie Texel.
Klik hier voor meer informatie. 


Inspectie presenteert Staat van het Onderwijs
Op 12 april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’. In dit verslag beschrijft de inspectie jaarlijks de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs. De inspectie noemt zelf als een van de belangrijkste bevindingen dit jaar dat er te grote verschillen zijn tussen scholen, ook bij scholen met dezelfde leerlingpopulatie.
Klik hier voor meer informatie.Platform voor onderwijs leraar.nl

Er is een nieuw online platform opgericht: leraar.nl hier kunnen leraren ervaringen delen met collega’s, praten over het vak en meedenken over onderwijsbeleid.
Het platform geeft inzicht in regelgeving, nieuws en achtergronden. De website lerarenagenda.nl blijft wel bestaan, maar wordt niet meer geactualiseerd.
 

Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen
Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald. Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie (98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs). Op 9 november heeft de inspectie de detailgegevens gepubliceerd over het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Lees hier verder.


Voorlichtingsbijeenkomsten aansluiting PO op het digitaal verzuimregister
Vanaf 1 januari 2017 gaan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het (speciaal) basisonderwijs gefaseerd over op de nieuwe verzuimregistratiemethode. De nieuwe werkwijze helpt om het verzuim goed in beeld te krijgen. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim. Zo zijn leerlingen beter in beeld bij de school, het samenwerkingsverband en bij de gemeente.
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO nodigen u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst rondom de aansluiting van het primair onderwijs op het digitaal verzuimregister. Er worden in totaal zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie.

 
DUO rapportage passend onderwijs - juni 2016
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen. In juni 2015 heeft DUO een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van leraren en directeuren in het PO en VO met passend onderwijs. Nu is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd in juni 2016. In de opgestelde rapportage beschrijft DUO de resultaten en legt, waar mogelijk, het vergelijk met de resultaten met het uitgevoerde onderzoek in 2015.
Klik hier voor de rapportage.


'Meedoen' animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg
LECSO, PO-Raad en VO-raad lanceren een gezamenlijk initiatief. Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Lees hier het persbericht en bekijk het animatiefilmpje.

 
Doorgaande lijn PO-VO

Heeft u een leerling met een langdurige of chronische ziekte op school? 
Bekijk dit 4 minuten durende filmpje

Het is een filmpje gemaakt voor het VO, maar ook het PO kan haar voordeel hiermee doen. Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan het samenwerkingsverband.