Informatie herbeoordeling

Indien uw zoon of dochter het speciaal onderwijs (cluster 3 of cluster 4) of speciaal basisonderwijs bezoekt, dan is hij/zij in het bezit van een verklaring van toelaatbaarheid.
In het speciaal onderwijs was dat de CvI-indicatie, sinds 1 augustus 2014 is dat de toelaatbaarheidsverklaring. In het speciaal basisonderwijs werd een  beschikking speciaal basisonderwijs afgegeven. Vanaf 1 augustus 2014 is ook hier sprake van een toelaatbaarheidsverklaring.

Als de verklaring voor toelaatbaarheid (indicatie of beschikking) verloopt en het is de bedoeling dat uw kind op het speciaal (basis) onderwijs blijft, dient de school een verlenging aan te vragen in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring. Natuurlijk gebeurt dat in overleg met u.

Deze verlenging vraagt om een herbeoordeling van de Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen (CTO) van het SWV Kop van Noord Holland.

Bij herbeoordeling gaat de onafhankelijke CTO na of uw zoon/dochter nog gebaat is bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs of dat er wellicht een andere vorm van onderwijs passender is. U kunt denken aan bijvoorbeeld een (terug)plaatsing naar regulier basisonderwijs, of  een plaatsing van speciaal onderwijs naar speciaal basisonderwijs.

De CTO gaat na wat de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter zijn en op welke onderwijsplek hieraan het best tegemoet gekomen wordt. De school van herkomst levert hiertoe informatie  aan, die de school vooraf met u bespreekt. U wordt uitgenodigd om uw mening eventueel schriftelijk toe te voegen of dat mondeling te doen tijdens het overleg van de CTO.

Voor de herbeoordeling onderscheiden we verschillende routes:

Leerlingen met een CvI-indicatie SO cluster 3 en 4:

Leerlingen die op 1 augustus 2014 stonden ingeschreven op een (V)SO school, op grond van een CVI-indicatie, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De einddatum die op de CVI-indicatie staat is niet meer van toepassing. Voor 1 augustus 2016 dient de school een aanvraag te doen voor een TLV bij het  samenwerkingsverband waarin uw zoon/dochter op 1 augustus 2014 woonachtig was.
Belangrijk is dat de school samen met u zorgt voor een tijdige aanvraag bij de CTO.

Leerlingen met een beschikking sbao:

De beschikking speciaal basisonderwijs is geldig tot de datum zoals vermeld op de beschikking. Als de beschikking afloopt, terwijl uw zoon/dochter nog wel gebaat is bij handhaving in het speciaal basisonderwijs, dan vraagt de school voor de datum van afloop van de beschikking, een toelaatbaarheidsverklaring sbao aan. De school zorgt  samen met u  voor een tijdige aanvraag voor een TLV.

Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring SO ( cluster 3 of 4) of sbao:

Op de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter staat een einddatum vermeld. Indien handhaving van plaatsing op de huidige school, na afloop van de einddatum, nog gewenst blijft, dan vraagt de school samen met u opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aan. De verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vraagt de school aan  bij het samenwerkingsverband dat de eerdere toelaatbaarheidsverklaring ook heeft afgegeven. In het geval van samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland voert de CTO de herbeoordeling uit. De school zorgt samen met u  voor een tijdige aanvraag voor verlenging van de TLV.

In geval van afwijzing aanvraag TLV

Indien de CTO van mening is dat uw zoon/dochter niet langer gebaat is bij handhaving van de betreffende onderwijsvorm, dan geeft zij  geen toelaatbaarheidsverklaring af. In dat geval adviseert de commissie u over een passender onderwijsplek. Uw kind kan dan niet meer op de sbao of so-school blijven zitten of daar opnieuw aangemeld worden.

Indien u het oneens bent met het besluit van de CTO dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen (zie bezwaarprocedure SWV Kop van Noord Holland).